Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat szervezet vezetők

a, Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név (teljes név)

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

 Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

2. Székhely

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

3. Postacím

Hévíz, Pf. 115.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

4. Telefonszám

00 36 83 501 700

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

5. Faxszám

00 36 83 540 144

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

6. Központi elektronikus levélcím

info@spaheviz.hu

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

7. Honlap URL-je

www.spaheviz.hu

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Pf. 115.

Tel.: 00 36 83 501 700

Fax: 00 36 83 540 144

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

9.Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

10. Ügyfélfogadás rendje

Titkárság: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig

Szakrendelési időpontok és helyek

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

b, Szervezeti struktúra

1. Szervezet felépítése

szervezeti_abra.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.)
szmsz.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

c, A szerv vezetői, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek elérhetősége ( telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Munkatársaink

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztásának megnevezése, hivatali elérhetősége ( telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Munkatársaink

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.2 Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv.

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, fax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányírással rendelkezik

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapaítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorlja

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórháznak közalapítványa nincs

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

1.5 Lapok

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A közfeladot ellátó szerv által apaított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Központi telefonszám: +36/1/795-1200

Email: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Honlap

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefon, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Lvelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3., Pf: 32

Tel.: +36/1/356-1522

Email: aeek@aeek.hu

Honlap

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

1.7 Költségvetési szervek

Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

a, A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevkenységét meghatárózó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

alapvetojogszabalyok.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
adatvedelmi_szabalyzat.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
szmsz.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

b, A hatósági ügyek intézésénekrendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

ANTSZ

OEP

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

c, Közszolgáltatások

1. A közfeladtot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Egészségügyi szolgáltatás

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

osztályos házirend.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Szolgáltatások térítési díjai

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

d, A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások.

közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok.pdf (Módosítás dátuma: 2018.01.19.)

Módosítás dátuma: 2018.01.19.

2. A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében -gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében -gyűjtött és feldolgozott adatokhoz valóhozzáférés módja

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében -gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

e, Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

f, Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgálón postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. A testületi szerv ülésének helye (irányító szám, város, házszám)

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

5. A testületi szerv meghatározott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

6. A testületi szerv ülési látogathatóságának rendje

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

7. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

8. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

g, A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

h, Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Állásajánlatok

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

i, Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.spaheviz.hu

Módosítás dátuma: 2018. 01. 19

j, Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

közérdekű megkeresések statisztikája.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, melyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

k, Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

2. A közfeladatot ellátó szerver vonatkozó egyedi közzétételi lista

Közérdekű adatok

alapító_okirat_140910.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

a, Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

b, Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Ász jelentés 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2018. 01. 19)

Módosítás dátuma: 2018. 01. 19

c, Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

d, A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

hatályos antsz engedély.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
aktív fekvőbeteg osztály teljesítménye 2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
aktív fekvőbeteg osztály teljesítménye 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
aktív fekvőbeteg osztály teljesítménye 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
hévízi kórház fekvőbeteg ellátási területe-reumatológia i.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
hévízi kórház fekvőbeteg ellátási területe- mozgásszervi rehabilitáció ii.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
hévízi kórház fekvőbeteg ellátási területe- mozgásszervi rehabilitáció iii.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
oep_szerződésmódosítás_2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
Ántsz működési engedély módosítás, kinesio lab.pdf (Módosítás dátuma: 2018.07.12.)
aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.22.
)

járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.22.
)

krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.22.
)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08

 

 


Módosítás dátuma: 2018.07.12. 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2019.01.22.

e, Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2017.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.13.
)

Módosítás dátuma: 2018.04.13. 

Archiválás dátuma: 2018.04.13.
2015.pdf


2016.pdf

3.2. Költségvetések, beszámolók

a, Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015_elemi_ktgv.pdf (Módosítás dátuma:  2017.08.08.)
2016_elemi_ktgv.pdf (Módosítás dátuma:  2017.08.08.)
2017.pdf (Módosítás dátuma:  2017.08.08.)
elemi költségvetés 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.16.)
elemi ktg 2019.pdf

Módosítás dátuma:  2017.08.08.

Módosítás dátuma: 2019.01.16.

Módosítás dátuma: 2019.04.18.

b, Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2015_ktgv_besz.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
Éves költségvetési beszámoló 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
Éves költségvetési beszámoló 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.16.)

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

Módosítás dátuma: 2018.04.16.

c, Költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2018.08.08.

3.3 Költségvetések, beszámolók

a, Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

munkaügyi jelentés 2019 első negyedév.pdf

Módosítás dátuma: 2019.04.18.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiválás dátuma: 2018.03.22.
munkaügyi jelentések 2016.rar


munkaügyi jelentések 2017.rar
Archiválás dátuma: 2019.04.18
munkaügyi jelentés 2018.rar

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

munkaügyi jelentés 2019 első negyedév.pdf

Módosítás dátuma: 2019.04.18.

Archiválás dátuma: 2018.03.22.
munkaügyi jelentések 2016.rar


munkaügyi jelentések 2017.rar
Archiválás dátuma: 2019.04.18
munkaügyi jelentés 2018.rar

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

munkaügyi jelentés 2019 első negyedév.pdf

Módosítás dátuma: 2019.04.18.

Archiválás dátuma: 2018.03.22.
munkaügyi jelentések 2016.rar


munkaügyi jelentések 2017.rar
Archiválás dátuma: 2019.04.18
munkaügyi jelentés 2018.rar

b, Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

c, Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó nagy összegű szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

2015-ös éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel.pdf (Módosítás dátuma: 2018.02.07.)
2016-os éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel végleges.pdf (Módosítás dátuma: 2018.02.07.)
2017-es éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel.pdf (Módosítás dátuma: 2018.02.07.)
2018-as éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel (2019.pdf
2019-es éves 5 milló feletti szerződések.pdf

Módosítás dátuma: 2018.02.07.

Módosítás dátuma: 2018.09.24.

Módosítás dátuma: 2019.01.16.

Módosítás dátuma: 2019.04.23.

d, Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

e, Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátotjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevéklenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott közfeladattal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

f, Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0042

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

EFOP-2.2.18-17-2017-00054 

támogatási_szerződés tiop-2.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
támogatói_okírat_keop4100k14_0042.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
keop_2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
kehop_2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
kehop-4.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
támogatási szerződés efop-2.pdf (Módosítás dátuma: 2018.03.22.)

Módosítás dátuma: 2017.08.08.

 

Módosítás dátuma: 2018.03.22.

g, Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

közbeszerzés 2016.rar (Módosítás dátuma: 2018.04.04.)
szerződések2016.rar (Módosítás dátuma: 2018.04.04.)
közbeszerzés 2017.rar (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
szerződések 2017_1.zip (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
szerződések 2017_2.zip (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
Összegzések 2017.rar (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
hévízgyógyfürdő és szent andrás reumakórház közbeszerzési terv2.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
bar.rar (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
korrigendum.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
bar végeleges.zip (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
fertőtlenítő eszközök, berendezések.zip (Módosítás dátuma: 2018.04.12.)
Összegzések 2018.rar (Módosítás dátuma: 2018.09.24.)
szerződések 2018.rar (Módosítás dátuma: 2018.09.24.)
orvostechnikai eszközök beszerzése.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.16.
)

biztosítási szerződések.rar (Módosítás dátuma: 2019.01.16.
)

terv2019.rar (Módosítás dátuma: 2019.01.16.
)

 

 

Archiválás dátuma: 2018.07.25.
közbeszerzés 2015.rar


szerződések2015.rar

- Kapcsolat -

placeholder

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

worldmap

GPS: N 46° 47,188', E 17° 11,460'

phone

Telefon: +36 83 501 700, Fax: +36 83 540 144

email

E-mail: info@spaheviz.hu